Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), w związku z wykonywaniem zadań Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, obejmujących swym zasięgiem obszar całego kraju, w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego mogą być przetwarzane Pani/Pana dane osobowe.

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa.

 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@gunb.gov.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w zakresie:

 • zadań organu administracji rządowej – Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynikających z:

  • ustawy Prawo budowlane,
  • Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • zadań pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy;
  • zawarcia i wykonania warunków zawartej umowy, bądź porozumienia, jeżeli jest Pani/Pan stroną takiej umowy zawartej z Administratorem, bądź jego przedstawicielem prawnym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacji działań w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  • związanym z realizacją Pani/Pana wniosków, zgłoszeń lub innych zapisów zawierających Pani/Pana dane osobowe przesłanych dobrowolnie do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, ale niewynikających z obowiązku prawnego Administratora. Przesłanie wniosku, zgłoszenia lub innego zapisu zawierającego Pani/Pana dane osobowe traktowane jest jako zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych w celu podjęcia czynności na podstawie wniosku lub zgłoszenia, a w przypadku przesłania innych zapisów zawierających Pani/Pana dane osobowe – na ich utrwalenie i przechowywanie (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać te dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń. Kolejną kategorią odbiorców Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.

 2. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane, to okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

  – przez czas określony w tych przepisach.

 3. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w sytuacjach wskazanych w art. 21 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych, na których przetwarzanie wyrażona została przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. W zależności od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ich przetwarzanie może być wymogiem wynikającym z przepisów prawa lub warunkiem zawarcia umowy, bądź porozumienia lub warunkiem realizacji wniosku, bądź zgłoszenia lub udzielenia odpowiedzi.

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane przez Administratora.